de adoptie procedure:


Alle informatie is ook te vinden op:  http://www.adoptie.nl


1. uitleg: Stichting Adoptie Voorzieningen-
Hier doe je aanvraag om een beginseltoestemming te krijgen voor adoptie van kinderen.
Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door beide aanvragers als het om een gezamenlijke aanvraag gaat, maar ook als één partner binnen een relatie de aanvraag indient. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Bij aanmelding wordt een BKA-nummer verstrekt. BKA staat voor Buitenlands Kind ter Adoptie. Dit BKA-nummer bepaalt de volgorde van behandeling van de aanvragen.1A. uitleg: Als je het BKA nummer hebt gekregen via de post ben je toegelaten tot de procedure en sta je ingeschreven bij de stichting adoptie voorzieningen. Na een volledig jaar en drie maanden krijg je bericht van data voor de bijeenkomsten.

1B. uitleg: De zes verplichte Voorlichtingsbijeenkomsten duren elk drie uur en vinden overdag plaats om de 14 dagen. In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan thema's die in adoptiegezinnen speciale aandacht verdienen. Het doel van de bijeenkomsten is aspirant-adoptieouders in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken over het adopteren.

1C. uitleg: Het Gezinsonderzoek-
Tijdens het gezinsonderzoek kijkt de Raad voor de Kinderbescherming naar de gezins- of leefsituatie en de wensen en beweegredenen om te adopteren. Doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de geschiktheid van de aanvragers om een adoptiekind op te voeden. Het onderzoek bestaat standaard uit vier gesprekken. Het rapport en het advies wordt met de aspirant-adoptieouders besproken.
In de landen van herkomst wordt het gezinsrapport onder andere gebruikt om te bepalen welk gezin het meest geschikt is om een adoptiekind te plaatsen.

http://www.kinderbescherming.nl/fbi/flexpage/flexpage.asp?id=170

1D. uitleg: Beginseltoestemming-
Het ministerie van Justitie besluit op basis van het gezinsrapport en het advies van de Raad voor de Kinderbescherming tot het wel of niet verlenen van een beginseltoestemming. Daarmee krijgen aspirant-adoptieouders al dan niet toestemming om een kind uit het buitenland te adopteren. De beginseltoestemming is vier jaar geldig en kan op verzoek, na een aanvullend gezinsonderzoek, voor vier jaar verlengd worden. Een verzoek tot verlenging dient ten minste 12 weken voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de bestaande beginseltoestemming te zijn ingediend. Het krijgen van een beginseltoestemming betekent niet dat aspirant-adoptieouders daarmee het recht op bemiddeling en adoptie krijgen.

2. uitleg: Vergunninghouder (adoptie-stichting)-
In Nederland hebben zeven vergunninghouders van het ministerie van Justitie toestemming gekregen om te bemiddelen. Voor Bulgarije is Stichting Kind en Toekomst de vergunninghouder. Bij hen vraag je  een intake gesprek aan. Je kunt je gezinsrapport al gelijk door laten sturen door de raad van kinderbescherming naar deze stichting. Je komt dan op de centrale wachtlijst bij K&T.

2A. uitleg: Intakegesprek -
De stichting neemt telefonisch contact met u op voor een afsraak. Tijdens het intake gesprek krijg je informatie over de procedure in Bulgarije en wat je allemaal moet verzamelen (dokumenten). Daarnaast moet je aangeven tot welke leeftijd je wilt adopteren en of je kiest voor één kind, Sibling of meer.

2B. uitleg:Documenten verzamelen-
Het verzamelen van de documenten wordt hieronder opgenoemd in een stappenplan.
U mag zelf een andere volgorde hanteren. De stappen in bruine letters moeten echter wel in deze volgorde doorlopen worden.

Stappenplan:
- Geldig paspoort van beide (evt aanvragen duurt 5 tot 10 werkdagen)
- Werkgeversverklaring (De werkgeversverklaring moet op officieel papier en de handtekening van de werkgever.    In opdracht van, mag er beslist niet opstaan. Daarnaast een kopie van paspoort van de werkgever.)
- Bewijs van goed gedrag (VOG) (krijg je mee bij de intake en na inleveren op gemeentehuis na een week in de bus)
- Internationale geboorte akte van beide.
- Internationale Huwelijksakte
- Huisarts (Medische verklaring in het engels voor Bulgarije)
- 3 zwartwit pasfoto's
- Foto's in tweevoud van het huis zonder huisdieren (voor- en achtergevel, badkamer, ouder-slaapkamer, keuken, huiskamer en tuin,
   closeupfoto's waar u beiden opstaat met gesloten kleding. )
- Motivatiebrief (beide afzonderlijk maar met gelijke datum). Indien belijdend lid van een Protestantse kerk dit niet vermelden.
- Kopieën paspoort 3x.
- Psychiater (Psychiatrische verklaring in het engels voor Bulgarije) (K&T heeft adressen)

Kopieën opsturen naar KT, zij controleren het en sturen het eventueel weer terug ter verbetering.

- Notaris (Legalisatie van handtekeningen Werkgever, Huisarts en Psychiater.)
   (Tussen het verzamelpakket en notaris moeten een aantal weken zitten ivm controle papieren bij de stichting.)
- Legalisatie rechtbank (notaris moet in dezelfde district zitten!) ( rond de 200 euro en duurt ongeveer 25 minuten)
- handtekening door ministerie van Justitie in Den Haag. (gaat heel snel)
- Legalisatie echtbank Den Haag. (Twee Apostille stempels halen)

Alle originelen opsturen naar KT, zij controleren het weer en sturen het daarna op naar Bulgarije.

Het is belangrijk dat alle documenten een zo recent mogelijke datum hebben. De documenten mogen max 4 maanden zijn bij aankomst papieren in Bulgarije.

2C.- Op de wachtlijst in Bulgarije-
Zodra de documenten in Bulgarije zijn aangekomen, worden ze daar vertaald in het Bulgaars en opnieuw gelegaliseerd. Daarna worden ze ingediend bij het Ministerie van Justitie in Bulgarije. Dit ministerie beslist of u een kindje toegewezen zal worden. Als deze beslissing positief is gaan uw documenten naar de afdeling waar de matching zal plaats vinden. u komt dan op de wachtlijst.

3. uitleg: verlengen beginseltoestemming-
Gezien de wachttijden op kunnen lopen tot 6 jaar is een verlenging van het beginseltoestemming noodzakelijk. De beginseltoestemming is 4 jaar geldig en kan op verzoek, na een aanvullend gezinsonderzoek, voor vier jaar verlengd worden. Een verzoek tot verlenging dient ten minste 12 weken voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de bestaande beginseltoestemming te zijn ingediend. Het krijgen van een beginseltoestemming betekent niet dat aspirant-adoptieouders daarmee het recht op bemiddeling en adoptie krijgen.

4. uitleg: voorstel-
Als de vergunninghouder en de instanties in het land van herkomst van het kind tot de conclusie komen dat sprake is van een goede match, krijgen de aspirant-adoptieouders officieel een kind voorgesteld. Zij krijgen informatie over de leeftijd, het geslacht en eventuele bijzonderheden wat betreft de medische achtergrond van het kind. Als het voorstel wordt geaccepteerd, wordt er meer informatie vrijgegeven.
Aspirant-adoptieouders krijgen enige bedenktijd om over het voorstel te beslissen.

5. uitleg:Aanmelden van het kind bij officiële instanties-
Op het moment dat een adoptiekind in Nederland aankomt, moeten de nodige formaliteiten geregeld worden. Welke precies is afhankelijk van het land waaruit geadopteerd is en de rechtsgeldigheid van de uitgesproken adoptie.

Aanmelden bij de gemeente-
Wanneer sprake is van een adoptie uit een verdragsstaat, moet het kind binnen vijf dagen na aankomst worden aangemeld bij de afdeling Bevolking van de gemeente waar de adoptieouders wonen.
Wanneer sprake is van een zwakke adoptie of een adoptie uit een land dat geen partij is bij het Haags Adoptieverdrag, komt het kind Nederland als vreemdeling binnen. Het kind moet dan binnen drie dagen aangemeld worden bij de korpschef. Bij de burgemeester van de gemeente waar de adoptieouders wonen (doorgaans de afdeling Bevolking) moet tegelijkertijd een aanvraag worden ingediend voor een vergunning tot verblijf.
Indien van toepassing: aanvragen van gezag
Als in het land van herkomst geen adoptieuitspraak heeft plaatsgevonden, moet na aankomst in Nederland bij het kantongerecht het gezag over het kind worden aangevraagd. U dient hiervoor een advocaat in te schakelen.
Erkennen van de buitenlandse adoptie
Het door Nederlandse autoriteiten erkennen van de buitenlandse adoptie is alleen aan de orde als het om adoptie gaat uit een niet-verdragsland. Adopties uitgesproken in een land dat aangesloten is bij het Haags Adoptieverdrag worden in Nederland automatisch erkend.
Wanneer de adoptie in het land van herkomst wel is uitgesproken, maar het land geen verdragsstaat is,
moet een Nederlandse rechter de buitenlandse adoptie erkennen. Hiervoor is een advocaat nodig.
Als de adoptie correct is verlopen, is erkenning van de in het buitenland uitgesproken adoptie over het algemeen slechts een formaliteit. In de Wet Conflictenrecht Adoptie is vastgelegd aan welke voorwaarden voldaan moet worden om tot erkenning over te kunnen gaan.
Indien van toepassing: adoptie naar Nederlands recht
In de meeste gevallen zal in het land van herkomst een adoptieuitspraak gedaan zijn die in Nederland via een juridische procedure erkend kan worden. In een beperkt aantal gevallen moet echter een andere actie ondernomen worden: adoptie naar Nederlands recht.
Dit is nodig als het kind geadopteerd is uit een land waarvan het rechtssysteem niet eist dat de adoptie ter plekke wordt uitgesproken en in alle andere gevallen waarin de Wet Conflictenrecht Adoptie niet voorziet.
Het gaat hierbij altijd om adopties uit landen die niet zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag.
Adoptie naar Nederlands recht kan aangevraagd worden:
door gehuwden en samenwonenden na een verzorgingstermijn van één jaar en een samenlevingsverband van drie jaar; 
bij adoptie door één persoon na een verzorgingstermijn van drie jaar.
Indien van toepassing: aanvragen van partneradoptie
Wanneer het gaat om een individuele adoptie, maar wel sprake is van een partner die het kind ook opvoedt, dan kan de partner het kind mede-adopteren. Dit kan als deze het kind ten minste één jaar aaneengesloten heeft verzorgd en opgevoed. Als de partner het kind adopteert, is sprake van stiefouderadoptie.


AFKORTINGEN

BKA:
Buitenlands kind ter Adoptie, dit nummer bepaalt de volgorde van de behandeling van de aanvragen

RvK:
Raad van Kinderbescherming

SAV:
Stichting Adoptie Voorzieningen. bij deze stichting geef je allereerst te kennen dat je een kindje wil adopteren. Zij zorgen ervoor dat je inschrijfformulier naar de Justitie word gestuurd en dat je een BKA nummer ontvangt. Ook verzorgen zij de VIA en kun je bij hen terecht voor nazorg als het kindje eenmaal in Nederland is.

SN:
Special Need. Een kindje wat een medische of sociale achtergrond / dossier heeft.
Bijv. het missen van een hand, arm, been, hartafwijkingen, enz. enz.
Met andere woorden een kindje wat veel meer speciale zorg nodig heeft. 
Bij de VH moet je aangeven voor welke SN je open staat als je een SN kind wilt adopteren.

VH:
Vergunninghouoder, de vergunninghouders verzorgen de bemiddeling

VIA:
Voorlichting Informatie Adoptie, dit is een verplichte voorlichting die gevolgd moet worden

VIB:
Video Interactie Begeleiding bij Adoptie
Biedt preventieve opvoedingsondersteuning in de vorm van VIB aan ouders in de eerste drie jaar na aankomst van hun adoptiekind.
Zien en gezien worden een basis voor een hechte band.

WAN:
Wegwijzer Adoptie Nazorg.
Geeft adviezen en informatie bij vragen op het gebied van identiteit en ontwikkeling, opvoedingsondersteuning, roots en hulpverlening op het terrein van afstand en adoptie aan adoptieouders, geadopteerden, leerkrachten en andere professionals.
wegen banen, lijnen uitzetten, deskundigheid bevorderenupdate: maart 2015
1.   Indienen van een adoptie aanvraag:
1A. Toelating tot de adoptie procedure:
1B. Voorlichtingsbijeenkomsten:
1C. Gezinsonderzoek door raad kinderbescherming:
1D. Verkrijgen beginseltoestemming

2.   Aanmelden bij een vergunninghouder (adoptie-stichting)
2A.  intake gesprek
2B. verzamelen dokumenten
2C. Op de wachtlijst in Bulgarije.
3.   Verlenging beginseltoestemming:
4.    Voorstel van een adoptiekind uit het gekozen land.
4B. Aankomst van het kind in het gezin
5.   Aanmelden van het kind bij officiële instanties
6.    Nazorg - Videobegeleiding
7.    Verslag uitbrengen (5 jaar lang).

naar de website
Aanvraagformulier_adoptie.pdf
®
© webmaster

bronnen:
http://www.adoptie.nl
http://www.youtube.com
Foto's internet: door Ivan Boyadzhiev, Nikola Gruev
http://www.pbase.com/ngruev/bulgaria

website
Stichting Kind en Toekomst
http://www.kindentoekomst.nl
Stichting
Adoptie  Voorzieningen
Adoptie-Bulgarije
Links-Adoptie
Procedure
Het Land
Roma-gewoonten
Roma-vandaag
Roma-geschiedenis
Video's
Kindertehuizen
Bulgaarse-kindertaal
In Sofia met kinderen
naamsdagen